admin

صفحه اصلی/مدیریت سایت مسد

About مدیریت سایت مسد

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیریت سایت مسد has created 29 blog entries.

زنگ های هوش و پژوهش در مجموعه مدارس مسد

روز کتابخوانی یک رویداد جهانی است که به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و اهمیت آن در زندگی انسانها برگزار می‌شود. این روز هر ساله در تاریخ 23 آوریل جشن گرفته می‌شود. هدف اصلی این روز، توجه عمومی به کتابخوانی و اثرات مثبت آن بر توسعه شخصیت و دانش افراد است. روز کتابخوانی فرصتی است که به معرفی کتاب‌های جدید، نویسندگان برجسته و همچنین انتشارات مختلف بپردازیم. این رویداد، فرصتی است برای تشویق افراد به خواندن و دستیابی به اطلاعات جدید. همچنین، روز کتابخوانی می‌تواند به عنوان یک فرصت برای ترویج کتابخوانی در بین کودکان و جوانان نیز به کار گرفته شود. روز کتابخوانی می‌تواند با برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، کتابخوانی عمومی، کارگاه‌های خواندن و نوشتن، سخنرانی‌ها و بحث‌های مربوط به کتاب و سایر فعالیت‌های مرتبط جشن گرفته شود. این روز می‌تواند به عنوان یک فرصت برای تبادل نظر، بحث و انتقاد درباره کتاب‌ها و ادبیات در جامعه عمومی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت کتابخوانی در توسعه فردی و اجتماعی، روز کتابخوانی یک فرصت عالی است برای معرفی کتاب‌های جدید، ارتقای فرهنگ کتابخوانی و ترویج عادت خواندن در جامعه. بنابراین، همه افراد می‌توانند در این روز به هر نحوی که تمایل دارند، در ترویج کتابخوانی و اهمیت آن مشارکت کنند.

1402-9-21 07:03:25 +00:00آذر 21ام, 1402|

کتاب خوانی

روز کتابخوانی یک رویداد جهانی است که به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و اهمیت آن در زندگی انسانها برگزار می‌شود. این روز هر ساله در تاریخ 23 آوریل جشن گرفته می‌شود. هدف اصلی این روز، توجه عمومی به کتابخوانی و اثرات مثبت آن بر توسعه شخصیت و دانش افراد است. روز کتابخوانی فرصتی است که به معرفی کتاب‌های جدید، نویسندگان برجسته و همچنین انتشارات مختلف بپردازیم. این رویداد، فرصتی است برای تشویق افراد به خواندن و دستیابی به اطلاعات جدید. همچنین، روز کتابخوانی می‌تواند به عنوان یک فرصت برای ترویج کتابخوانی در بین کودکان و جوانان نیز به کار گرفته شود. روز کتابخوانی می‌تواند با برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، کتابخوانی عمومی، کارگاه‌های خواندن و نوشتن، سخنرانی‌ها و بحث‌های مربوط به کتاب و سایر فعالیت‌های مرتبط جشن گرفته شود. این روز می‌تواند به عنوان یک فرصت برای تبادل نظر، بحث و انتقاد درباره کتاب‌ها و ادبیات در جامعه عمومی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اهمیت کتابخوانی در توسعه فردی و اجتماعی، روز کتابخوانی یک فرصت عالی است برای معرفی کتاب‌های جدید، ارتقای فرهنگ کتابخوانی و ترویج عادت خواندن در جامعه. بنابراین، همه افراد می‌توانند در این روز به هر نحوی که تمایل دارند، در ترویج کتابخوانی و اهمیت آن مشارکت کنند.

1402-12-14 09:23:40 +00:00آبان 22ام, 1402|

ICDL EXPERT

چهت شرکت در مسابقه فایل های sb3 خود را به بخش مربوطه در سامانه دانش آموزی ارسال نمایید و برای 7 دیماه آماده ی رای گیری باشید . روش رای دهی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .

1402-3-29 05:51:21 +00:00خرداد 6ام, 1402|

ICDL STANDARD

چهت شرکت در مسابقه فایل های sb3 خود را به بخش مربوطه در سامانه دانش آموزی ارسال نمایید و برای 7 دیماه آماده ی رای گیری باشید . روش رای دهی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .

1402-3-29 05:50:28 +00:00خرداد 6ام, 1402|

ICDL BASE

چهت شرکت در مسابقه فایل های sb3 خود را به بخش مربوطه در سامانه دانش آموزی ارسال نمایید و برای 7 دیماه آماده ی رای گیری باشید . روش رای دهی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .

1402-3-29 05:51:24 +00:00خرداد 6ام, 1402|
Go to Top