پژوهش

روند پژوهش در مجموعه مدارس مسد؛
رویکرد پژوهشی، از سال‌های آغازین دبستان شروع شده و تا سال های انتهایی دبیرستان دوره دوم، ادامه دارد. در هر سال و در هر مقطع، بسته به حجم دانش و میزان توانایی دانش آموزان، طرح درس‌های متفاوتی برای پژوهش اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در سال‌های آغازین دبستان، موضوعات کلاس پژوهش، عموماً مبتنی بر هوش‌های چندگانه‌ی گاردنر، متد آموزشی پرلز و مهارت‌های زندگی است. این روند در ادامه و در سال‌های انتهایی دبستان، با فلسفه برای کودک نیز همراه می‌شود. در دبیرستان دوره‌ی اول، کلاس بیشتر جنبه‌ی علمی پیدا می‌کند و تلاش می‌شود تا به دانش‌آموز نشان داده شود که تمام موضوع‌های علمی، یک چارچوب فکری مشترک را طی می‌کنند. در دبیرستان دوره‌ی دوم، کار تخصصی تر شده و دانش‌آموزان روی رشته‌ی تخصصی خود عمیق می‌شوند.
از دیگر اهداف کلاس پژوهش در مجموعه، علاقه‌یابی، استعدادیابی و هدایت دانش‌آموزان است. تمامی دانش‌آموزان، یک توانایی مشترک یا یک ویژگی یکسان ندارند. اگر بخواهیم تمامی دانش آموزان را با یک معیار بسنجیم، قاعدتاً مسیر درستی را نپیموده ایم. در کلاس پژوهش، موضوع‌های متنوعی در چارچوب هدف کلاسی مطرح می‌شود. ذکر عناوین مختلف با مثال‌های متنوع، این امکان را به معلم می‌دهد تا بفهمد دانش‌آموز در کدام رشته ی فکری بیشتر تمایل برای بحث و صحبت دارد. همچنین دانش‌آموز از گذشته، بیشتر در چه دسته‌بندی فکری اطلاعات جمع کرده و به خاطر سپرده است. این قسمت رفتار، در نهایت منجر به استعدادیابی و علاقه‌یابی دانش‌آموزان می‌شود.

  • دفتر ایران :

  • پاسداران ، خیابان گل نبی ، شماره 38

  • 982122858301+

  • دفتر کانادا :

  • +1 (416) 661 4446