ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 2 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3268
    پاسخ برای تیکت شماره 3243